حوزه های فعالیت

حوزه های فعالیت شمص تامین


چهار زمینه مورد علاقه شرکت شمص که از اولویت بالایی برخوردارند عبارتند از:

سامانه ها و فناوری اطلاعات (Information Technology)

راهکارها و خدمات ارتباطی (Communication Technology)

فناوری های نانو (Nano Technology)

فناوری های زیستی (Bio Technology)


شرکت شمص تامین از طریق حمایت و نیز خلق پروژه های نو آورانه در هر یک از زمینه های مزبور بر مبنای جدیدترین یافته ها، در راستای خلق ارزش برای ذینفعان خود و به موازات آن کمک به گسترش مرزهای فناوری کشور اقدام می کند. بدین منظور شرکت شمص تامین از طرق مختلف نظیر سرمایه گذاری، سرمایه پذیری، مشارکت، خلق پروژه، تاسیس شرکت و یا ایجاد ساز و کارهای اجرایی لازم به فعالیت در هریک از زمینه های یاد شده و خصوصا کلیه فعالیت های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات به دلیل پیشتازی و خلق ارزش افزوده مناسب می پردازد.